Home   Nieuws   Voordelen!   Functies   Prijzen   Partners   Contact      
  Home   Nieuws   Voordelen!   Functies   Prijzen   Partners   Contact      
  Home   Nieuws   Voordelen!   Functies   Prijzen   Partners   Contact
   


Algemene gebruiksvoorwaarden van Theradoo


Artikel 1: Doel

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden regelen juridisch het gebruik van de diensten van de website Theradoo.app (hierna "de website" genoemd).

Als onderdeel van het contract tussen het bedrijf Delisou Services en de gebruiker, moet de toegang tot deze website vooraf worden gegaan door de acceptatie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden. Toegang tot dit platform betekent de acceptatie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.Artikel 2: Wettelijke vermeldingen

Het beheer van de Theradoo-website wordt verzorgd door het bedrijf Delisou Services, ingeschreven onder het Belgische ondernemingsnummer BE 0872.036.037, met maatschappelijke zetel op Rue des Petites Bruyères, 58 te 4032 Chênée - België.

De hosting van de Theradoo.app-website wordt verzorgd door het bedrijf OVH (OVH.com), gevestigd op 2, rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.Artikel 3: Toegang tot de website

De website is gratis toegankelijk vanaf elke locatie voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die nodig zijn voor de toegang tot de diensten (computerapparatuur, internetverbinding, enz.) zijn voor rekening van de gebruiker.

Toegang tot de diensten voor leden gebeurt met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord.

Om redenen van onderhoud of andere, kan de toegang tot de website zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging door de uitgever worden onderbroken of opgeschort.Artikel 4: Gegevensverzameling

Voor de aanmaak van het gebruikersaccount is de verzameling van informatie bij registratie op de website noodzakelijk en verplicht. Conform de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, worden persoonlijke informatie verzameld en verwerkt met inachtneming van de privacy.

Overeenkomstig de Wet op de Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, artikelen 39 en 40, heeft de gebruiker het recht om zijn persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en zich te verzetten tegen de verwerking ervan. Dit recht kan worden uitgeoefend via e-mail naar het adres contact@Theradoo.com.Artikel 5: Intellectuele eigendom

De merken, logo's en inhoud van de Theradoo.app-website (grafische illustraties, teksten...) zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en het auteursrecht.

Reproductie en kopie van de inhoud door de gebruiker vereisen voorafgaande toestemming van de website. In dit geval is elk gebruik voor commerciële doeleinden of reclamedoeleinden verboden.Artikel 6: Aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op de website als betrouwbaar wordt beschouwd, behoudt de website zich het recht voor om de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen.

De informatie op de website wordt puur ter informatie aangeboden en heeft geen contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan de website niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in administratieve en juridische bepalingen die na publicatie zijn verschenen. Hetzelfde geldt voor het gebruik en de interpretatie van de op de website verstrekte informatie.

De website wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot mogelijke virussen die de computerapparatuur van de gebruiker kunnen infecteren na het gebruik of de toegang tot de website.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of onvoorzienbaar en onoverkomelijk gedrag van derden.

De volledige garantie voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens wordt niet gegarandeerd door de website. De website verbindt zich echter om alle vereiste maatregelen te nemen om dit zo goed mogelijk te doen.Artikel 7: Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten. Door hierop te klikken, verlaat de gebruiker het platform. De website heeft geen controle en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van webpagina's die aan deze links zijn gekoppeld.Artikel 8: Cookies

Bij bezoeken aan de website kan automatisch een cookie worden geïnstalleerd op de browsesoftware van de gebruiker.

Cookies zijn kleine tijdelijke bestanden die tijdelijk op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze cookies zijn nodig om toegang en navigatie op de website te garanderen. Deze bestanden bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om een persoon te identificeren.

De informatie in de cookies wordt gebruikt om de browseprestaties op de Theradoo.app-website te verbeteren.

Door te surfen op de website, accepteert de gebruiker de cookies. Uitschakeling ervan kan worden gedaan via de instellingen van de browsersoftware.Artikel 9: Duur van het contract

Dit contract is van onbepaalde duur. Het gebruik van de diensten van de website begint de toepassing van het contract voor de gebruiker te markeren.

Er kan geen vergoeding worden geëist van de gebruiker in geval van beëindiging van de activiteiten van het bedrijf Delisou Services.Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Dit contract valt onder de Belgische wetgeving. Het ontbreken van een minnelijke schikking van geschillen tussen de partijen impliceert dat de Belgische bevoegde rechtbanken zullen worden ingeschakeld om het geschil op te lossen.Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)De privacywet die van kracht is vanaf 25 mei 2018 vereist dat we u informeren dat de Theradoo-software persoonlijke gegevens over u opslaat. Zoals hieronder uitgelegd, garanderen wij dat technische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de eisen van de genoemde wet en de bescherming van de rechten van de betrokken personen waarborgt.

De Theradoo-software is ontwikkeld door het bedrijf Delisou Services, gevestigd op Rue des Petites Bruyères, 58, 4032 Chênée in België, met ondernemingsnummer BE 0872.036.037. U kunt contact opnemen met Delisou Services via het e-mailadres contact@delisou.be. De Theradoo-software wordt gehost op servers van het bedrijf OVH in Frankrijk, op het volgende adres: https://www.Theradoo.app. Het bedrijf OVH voldoet zelf aan de regels van de AVG.

De Theradoo.app-software is beveiligd via HTTPS en vereist een account en wachtwoord voor toegang. Uw Theradoo-account wordt automatisch geblokkeerd na 5 pogingen met een onjuist wachtwoord. Voor extra beveiliging moeten gebruikers hun wachtwoord elke 3 maanden wijzigen, en de Theradoo-software logt automatisch uit na 1 uur en 30 minuten inactiviteit.

Elke reflexoloog die Theradoo gebruikt, heeft zijn gegevens opgeslagen in een aparte omgeving van andere gebruikers. Om extra beveiliging te garanderen in geval van gegevensdiefstal, zijn alle gegevens die een persoon kunnen identificeren gecodeerd met een unieke en verschillende sleutel voor elke gebruiker. De gegevens zijn dus onleesbaar buiten de Theradoo-software.

De Theradoo-software is vrij toegankelijk en als gebruiker verbindt u zich ertoe de geldende wetgeving in het land waar u actief bent, na te leven. U verbindt zich er ook toe om de informatie die u in de Theradoo-software registreert, intern te bewaren en niet te verkopen of aan derden te distribueren. In het geval dat een klant zich registreert via het Theradoo-afspraakmodule, geeft hij toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens. Als u de klant zelf in de Theradoo-software aanmaakt, gaan we ervan uit dat uw klant standaard toestemming geeft. Uw klant heeft het recht om een elektronisch rapport aan te vragen waarin alle informatie over hem, opgeslagen in de Theradoo-software, wordt weergegeven. Dit rapport is beschikbaar op het klantendossier, via de 'AVG'-knop. Uw klant heeft het recht om u te vragen zijn persoonlijke gegevens te verwijderen, wat u kunt doen via de 'Verwijderen'-knop. We garanderen dat het verwijderen van een klant alle gegevens van de klant verwijdert, zonder mogelijkheid van herstel.

Uw gegevens blijven opgeslagen in de Theradoo-software gedurende uw hele gebruik van Theradoo. Als u geen gebruik meer wilt maken van Theradoo, worden uw gegevens volledig gewist. We garanderen dat het verwijderen van een gebruiker alle gegevens van die gebruiker verwijdert, zonder mogelijkheid van herstel.

Er wordt dagelijks een back-up gemaakt van de gegevens die zijn opgeslagen in de Theradoo-software op een externe schijf die niet is aangesloten op internet. Deze back-up wordt gedurende 7 dagen bewaard op een locatie beveiligd met een goedgekeurd alarmsysteem.

Als gebruiker van Theradoo zijn de opgeslagen gegevens over u als volgt: naam, voornaam, postadres, e-mailadres en ondernemingsnummer. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om via uw profiel een elektronisch rapport af te drukken met alle informatie over u die is opgeslagen in de Theradoo-software.Theradoo

Theradoo.app is software ontworpen en ontwikkeld door Delisou Services.

Delisou Services ©2023 - Alle rechten voorbehouden.

Contact

Contactformulier

contact@theradoo.com

link-facebook-page-theradoo-software-therapeuten-beheer   link-youtube-channel-theradoo-software-therapeuten-beheer   link-instagram-page-theradoo-software-therapeuten-beheer   link-tiktok-page-theradoo-software-therapeuten-beheer   link-linkedin-page-theradoo-software-therapeuten-beheer  

Regelgeving

Algemene gebruiksvoorwaarden van Theradoo

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dankbetuigingen

Gemaakt met w3.css

Afbeeldingen